Polityka prywatności

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji ArtSherlock przetwarzanych przez Fundacje Communi Hereditate z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000476891, NIP: 7010397445 (dalej: „Operator”).
 2. Polityka Prywatności obejmuje zasady korzystania z aplikacji mobilnej (dalej: „Aplikacje mobilne”) oraz powiązanych z nią serwisów dostępnych pod adresem internetowym https://artsherlock.pl oraz https://artsherlockmagazyn.pl (dalej: „Serwis”).
 3. Administratorem danych osobowych jestFundacja Communi Hereditate z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000476891, NIP: 7010397445
 4. Operator dokłada wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: „RODO”). W przypadku uznania, że dane osobowe są przez Operatora przetwarzane niezgodnie z prawem, osoba fizyczna może poinformować o tym Operatora pisząc na jej adres korespondencyjny lub na adres e-mail: info@communihereditate.pl. Osobie fizycznej przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (można to uczynić np. pisząc na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 5. Operator informuje, że dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Ich przetwarzanie to czynności odbywające się na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Operator przetwarza dane osobowe na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy na korzystanie z aplikacji ArtSherlock. Przetwarzanie danych Użytkowników jest niezbędne w celu realizacji usługi.
 6. Operator informuje, że w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej Użytkownik może podać swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, miasto w którym mieszka, numer telefonu, oraz dane dotyczące geolokalizacji, jednak nie jest to konieczne. W przypadku gdy Operator uzna, że rozpoznano oryginalne dzieło sztuki, które zostało skradzione z polskich zbiorów, wówczas Operator analizując numer IP może zidentyfikować kraj w którym wykonano zdjęcie. Operator nie ma jednak możliwości przypisania danych związanych ze zdjęciem do konkretnego Użytkownika i jego urządzenia, chyba że Użytkownik ten podał swoje dane w formularzu kontaktowym.
 7. W przypadku korzystania z Serwisu gromadzone są informacje o numerach IP, z których Użytkownicy łączą się z Serwisem. Dane te służą jedynie analizie i weryfikacji działania Serwisu i mogą być wykorzystywane do celów statystycznych.
 8. Korzystanie z Aplikacji mobilnej lub Serwisu może wiązać się z zapisywaniem przez przeglądarkę internetową stosowaną przez daną osobę plików cookies (ciasteczek). Są to zazwyczaj niewielkie pliki, które pozwalają „zapamiętać”, że z daną stroną internetową łączono się z danego urządzenia lub przeglądarki. Mogą też zawierać dane dotyczące działań podejmowanych przez daną osobę w Aplikacji mobilnej lub Serwisie. Użytkownik może zablokować wykorzystywanie plików cookies w danej przeglądarce internetowej lub na danym urządzeniu, korzystając z dostępnych opcji w tej przeglądarce lub w tym urządzeniu.
 9. Operator oświadcza, że w przypadku zlokalizowania przez Użytkownika dzieła które zostało zrabowane z polskich zbiorów w czasie II wojny światowej, Operator może przekazać zanonimizowane dane Użytkownika (np. miejsce w którym zdjęcie zostało wykonane, o ile usługa geolokalizacji została przez Użytkownika aktywowana) do Wydziału Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu podjęcia odpowiednich działań zmierzających do odzyskania dzieła.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:

Dane osobowe, które zbieramy od Użytkowników to: imię, nazwisko, adres, e-mail, miasto w którym mieszka, numer telefonu, opcjonalnie miejsce w którym zostało zrobione zdjęcie. Dane te Użytkownik udostępnia w pełni dobrowolnie, bez ich przekazania, można w pełni funkcjonalnie korzystać z Aplikacji Mobilnej.

W jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe:

 1. Aplikacja ArtSherlock powstała w celu identyfikacji polskich strat wojennych. Zakładamy, że jej Użytkownicy podzielają intencje twórców aplikacji i cel ten również jest dla nich ważny.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujący sposób:

 1. Jeżeli Użytkownik wykona fotografię dzieła sztuki, jest ona przesyłana na serwer lub serwery powiązane z aplikacją i usługą w celu automatycznego rozpoznania.
 2. Jeżeli Użytkownik udostępni nam usługę geolokalizacji, jest ona przypisana do wykonanego zdjęcia dzieła sztuki. Udostępnienie lokalizacji jest dobrowolne, nie musisz jej udostępniać, nie pozbawi Cię to możliwości pełnego wykorzystania funkcjonalności aplikacji.
 3. Jeżeli Użytkownik udostępnił usługę geolokalizacji, dokonał pozytywnego rozpoznania i przesłał nam formularz kontaktowy, to jego dane zostały przypisane do wykonanego zdjęcia.
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy więc w celu świadczenia im usługi tj. umożliwiamy korzystanie z aplikacji ArtSherlock aby zweryfikować czy dany obiekt który został sfotografowany przez Użytkownika jest poszukiwanym dziełem sztuki utraconym podczas II wojny światowej. W tym celu Użytkownik może podać swoje dane osobowe, aby ułatwić kontakt w celu doprecyzowania lokalizacji sfotografowanego dzieła lub zachować autorstwo zrobionego zdjęcia. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest sytuacja w której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO to jest sytuacja w której osoba której dane się zbiera wyraziła na to zgodę.
 2. Dane osobowe Użytkowników będziemy przetwarzać również w celu rozpatrzenia reklamacji – w tym celu przetwarzamy imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail lub adres korespondencyjny oraz opisany problem podlegający reklamacji. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest sytuacja w której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 3. Ponadto dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu komunikacji z Użytkownikiem np. informując o aktualizacji regulaminu lub sposobie świadczenia usług- w tym celu przetwarzamy imię i nazwisko oraz adres e-mail. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest sytuacja w której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe przetwarzamy również w celu rozpatrywania, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest sytuacja w której przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Komu przekazujemy dane osobowe Użytkowników:

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają:

 1. Pracownicy Operatora, którzy realizują usługi na rzecz Użytkownika, pracują nad utrzymaniem Serwisu oraz aplikacją ArtSherlock.
 2. Firma Home.pl spółka akcyjna, z siedzibą w Szczecinie, pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000431335, NIP 8522103252, która świadczy usługi hostingowe oraz pocztowe (e-mail).

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe:

Dane osobowe Użytkowników będziemy przetwarzać tak długo jak pozwalają nam na to przepisy prawa, to znaczy w czasie trwania umowy (świadczenia usługi) oraz o dodatkowy okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danym osobowym:

Operator przetwarza dane osobowe, zapewniając środki zabezpieczenia ich przetwarzania stosowne do ryzyka związanego z tym przetwarzaniem. Środki te mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj.

 1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 2. zbiera dane osobowe w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzania dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. przetwarza dane osobowe adekwatnie, stosownie i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla jakich są przetwarzane,
 4. przetwarzane są tylko dane prawidłowe i aktualne,
 5. dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. dane przetwarzane są w sposób zapewniających ich odpowiednie bezpieczeństwo,
 7. dane przetwarzane są w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą,
 8. dane nie są transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownik ma prawo:

 1. uzyskać informację czy Operator przetwarza dane osobowe, a jeżeli tak, to w jakim celu i zakresie, na jakiej podstawie oraz jak długo będzie je przetwarzać, a także komu te dane udostępnia.
 2. żądać od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, wystarczy że napisze na adres e-mail: info@communihereditate.pl.
 3. żądać od Operatora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. zgoda, na której opiera się przetwarzanie została przez niego cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Operatora oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez Operatora, tych danych lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czasu rozpatrzenia przez Operatora żądania do sprostowania danych, jeżeli według Użytkownika dane te są niekompletne lub nieprawidłowe.
 5. cofnąć wyrażoną zgodę, na przetwarzanie danych osobowych.
 6. wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Operator naruszył jego prawa (można to uczynić np. pisząc na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. wnieść sprzeciw wobec tego, że Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu. W tym przypadku, Operator zaprzestanie ich przetwarzania, o ile nie będzie miał innych podstaw do tego by to robić.
 8. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały podane Operatorowi. Użytkownik ma również prawo żądać od Operatora przesłania tych danych innemu administratorowi jeżeli:
 9. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie umowy oraz
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 11. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku gdy:
 12. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych Operator zaprzestanie ich przetwarzania;
 13. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 14. Operator nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 15. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – wówczas do czasu stwierdzenia, czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy oraz czy są one nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 16. złożyć wniosek o usunięcie danych „prawo do bycia zapomnianym”. Nie dotyczy ono sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  3. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  4. ustalenie, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 października  2018 r.